S oblúkovou ochranou AFDD značky EATON sa zvyšuje bezpečnosť elektrických inštalácií.

Oblúková ochrana AFDD+

 • Jeden prístroj s funkciou:

  1. oblúkovej ochrany

  2. prúdového chrániča

  3. ističa

 • Významne znižuje riziko požiaru

 • Detekuje a odpína oblúkové poruchy v koncových obvodoch

 • Pre menovité prúdy od 10 do 40A

 • Vypínacia schopnosť:

  • 10kA do 25A

  • 6kA od 32A

 • Signalizácia vybavenia: istič, chránič, oblúková ochrana

 • Indikátor polohy kontaktov: červená – zelená

 • LED indikácia oblúkovej poruchy

 • Príslušenstvo zhodné ako pre ističe PL7

O použití prístrojov AFDD v elektrickej inštalácii hovorí norma STN 33 2000-4-42 ed. 2.

Riešenie firmy EATON zlučuje v jednom zariadení AFDD funkcie oblúkovej ochrany, prúdového chrániča a inštalačného ističa pre dosiahnutie komplexnej ochrany koncového obvodu pred všetkými typmi porúch. Týmto dochádza k minimalizácii rizika vzniku požiaru od elektrickej inštalácie a zároveň k plnej ochrane osôb pred úrazom elektrickým prúdom.

Oblúková ochrana AFDD

EATON uviedol na trh zariadenie na detekciu oblúkového skratu (AFDD+), ktoré poskytuje maximálnu možnú ochranu osôb pred požiarmi spôsobenými oblúkovými výbojmi.

Nové zariadenie v obvode sleduje vznik elektrického oblúka, ktorý má špecifický vysokofrekvenčný priebeh. V prípade poruchy vypne obvod aktiváciou ističa a eliminuje riziko vzniku požiaru.

Prístroj je riešením, ktoré je cenovo efektívne, v súlade s predpismi, spoľahlivé a jednoducho sa inštaluje.

Dôsledky oblúkového skratu môžu byt vážne pre každú budovu a to najmä v husto obývaných bytových domoch, kde môže veľmi rýchlo dôjsť k ohrozeniu veľkého počtu ľudí. Riziko vzniku požiaru od elektrickej inštalácie je napriek použitiu ističov a prúdových chráničov stále aktuálne, pretože tieto prvky nechránia pri všetkých typoch porúch v elektrickej inštalácii. Typickým príkladom je sériová porucha kde je mechanickým poškodením znížený prierez vodiča a v tomto mieste dochádza k vzniku oblúka a následnému tepelnému namáhaniu izolácie. Je to miesto s vysokým potenciálnom pre vzniku požiaru.

Ak sa pozrieme na štatistické údaje vo všetkých členských štátoch Európskej únie z roku 2014 zistíme, že až 15% všetkých požiarov je spôsobených elektrickou inštaláciou. Zodpovedá to finančným škodám vo výške 2,25 miliárd EUR. Okrem finančných aspektov je potrebné spomenúť, že z týchto príčin bolo vážne zranených alebo usmrtených viac ako 300 ľudí. Neustálou inováciou sa snaží spoločnosť EATON zlepšovať bezpečnosť a ochranu elektrických obvodov a inštalácií.


Ďalšie príčiny vzniku elektrického oblúka v inštalácii:

 • Poškodená izolácia kábla (napríklad klince, skrutky – môžu spôsobiť prerazenie izolácie)
 • Stlačené káble alebo zodratá izolácia pod dverami, za nábytkom, atď.
 • Nedokonalý spoj alebo kontakt spôsobujúci iskrenie
 • Predlžovacie káble a pohyblivé prívody s ostrými ohybmi
 • UV žiarenie a poškodenie izolácie hlodavcami
 • Chýbajúce odľahčenie vodičov – zlá montáž spínačov, zásuviek a svorkovníc

Prístroj AFDD od spoločnosti Eaton je kombináciou troch typov ochrán v jednom zariadení:

 • Obsahuje ochranu pred skratom a preťažením (istič)
 • Zariadenie na ochranu pred reziduálnym prúdom (prúdový chránič)
 • Ochranu pred oblúkom vznikajúcim pri poruche elektrickej inštalácie

 


Zariadenie je navrhnuté tak, aby presne odlíšilo skutočné riziko od ostatných vysokofrekvenčných signálov, ktoré sa bežne vyskytujú v domácom prostredí. Aktivuje sa vtedy, keď je vypnutie opodstatnené a nespôsobuje ho rušenie v sieti. Prístroje AFDD+ používajú pokročilý spôsob merania pracovného prúdu. Pomocou moderných elektronických obvodov riadených mikroprocesormi je zaručené, spoľahlivé vyhodnotenie porúch spôsobovaných práve oblúkom. Funkčnosť nesmie byť ovplyvnená priebehmi prúdov vzniknutých pri spínaní kontaktov a rušení, ako napr. iskrenie komutátorov elektrických motorov, rušenie spínaných zdrojov (invertory, zváračky) a stmievačov osvetlenia. Odolnosť proti nežiadúcemu vypnutiu je daná návrhom a odladením programu už pri vývoji.

Spoločnosť EATON odporúča umiestňovať zariadenia čo najbližšie k potenciálnemu zdroju oblúka, aby bola kvalita detekcie čo najlepšia. Prístroj AFDD+ obsahuje taktiež LED diódu signalizujúcu stav, ktorý nastal, napríklad: sériová porucha, paralelná porucha, tepelné preťaženie prístroja, alebo prepätie v sieti. Umožňuje to lepšiu orientáciu pri odstránení poruchy.


Odporúčané použitie podla STN 33 2000-4-42 A1 je najmä v nasledujúcich prípadoch:

 • V priestoroch s rizikom požiaru vzhľadom na charakter spracovávaných alebo skladovaných materiálov (drevoobrábacie dielne, sklady horľavých materiálov a pod.)
 • V priestoroch s horľavými konštrukčnými materiálmi (drevo-stavby)
 • V priestoroch s ohrozením predmetov nenahraditeľnej hodnoty (múzeá, galérie, historické budovy)
 • V objektoch a prevádzkových priestoroch, ktoré sú určené na spanie (ubytovne, hotely a pod.)

Od decembra 2018 je použitie prístrojov AFDD na Slovensku povinné pre vyššie uvedené priestory a objekty. Zariadenia na ochranu pred oblúkom sú používané v Amerike a Kanade viac ako desať rokov pod označením AFCI (US angl. : Arc Fault Circuit Interrupter). Dôvodom povinného použitia sú početné drevo-stavby, kde je veľké nebezpečenstvo vzniku požiaru. Od roku 2005 sa začali povinne inštalovať v novostavbách a rekonštruovaných objektoch vo všetkých izbách a od roku 2008 sa nachádzajú vo všetkých obytných a iných miestnostiach, v ktorých pohyb alebo premiestnenie nábytku alebo pohybu osôb zvyšujú pravdepodobnosť poškodenia nezakrytých káblov. Po zavedení AFCI bol zaznamenaný významný pokles požiarov. Preto sa tieto zariadenia začínajú používať aj v iných krajinách. Pre Európu bolo potrebné vyvinúť iné zariadenia, ktoré sa označujú ako AFDD. Dôvodom je skutočnosť, že podmienky európskych sietí sú iné (rozsah sietí, napätie, rušenie ) a americká konštrukcia nie je dostatočne odolná proti nežiaducemu vypínaniu.