Súlad s pravidlami spoločnosti

Vzájomná dôvera, spoľahlivosť, čestnosť a priamosť smerom dovnútra aj navonok sú základnými princípmi hlboko zakorenenými v podnikovej kultúre skupiny Würth. Náš záväzok voči týmto hodnotám bol prvýkrát stanovený vo Firemnej filozofii, ktorú napísal Reinhold Würth v 70. rokoch.

Tieto princípy nezahŕňajú len dodržiavanie všetkých platných pravidiel a zákonov, ale aj správne myslenie zamestnancov, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť trvalého firemného úspechu skupiny Würth.

A naším cieľom je podporovať tento spôsob myslenia. Tento spôsob myslenia zároveň znamená, že naši zamestnanci prísne dodržiavajú všetky príslušné národné a medzinárodné pravidlá a zákony. Aby boli tieto princípy transparentnejšie pre našich zamestnancov, ako aj našich zákazníkov, dodávateľov a iných obchodných partnerov, vypracovali sme praktické pravidlá správania na základe našich firemných hodnôt, ktoré sú zhrnuté v Kódexe dodržiavania pravidiel skupiny Würth.

Celoskupinový reportovací systém SpeakUp

Náš kódex zhody predstavuje náš záväzok správať sa k sebe čestne, rovnako ako k našim zákazníkom, dodávateľom a iným obchodným partnerom. Štúdie ukázali, že hlásenia od tretích strán často pomáhali pri riešení prípadov hospodárskej kriminality. Práve z tohto dôvodu sme zaviedli systém, ktorý umožňuje zamestnancom Würth Group aj tretím stranám hlásiť trestné činy a iné závažné porušenia predpisov. Tento webový nástroj sa nazýva BKMS System (Business Keeper Monitoring System).

Ak by ste chceli nahlásiť incident pomocou tohto systému, môžete tak urobiť buď anonymne, alebo menom. Napriek tomu, pretože by sme chceli pestovať prostredie otvorenej komunikácie, odporúčame, aby ste pri podávaní správ uviedli svoje meno. S vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať prísne dôverne a zohľadníme oprávnené záujmy všetkých zúčastnených strán.

Vytvorte si, prosím, poštovú schránku v systéme BKMS, cez ktorú vás môžeme kontaktovať. Je to dôležité v prípade, že budeme mať nejaké doplňujúce otázky alebo v prípade, že by ste neskôr chceli do svojej správy pridať ďalšie informácie. Komunikácia prostredníctvom poštovej schránky môže byť v prípade potreby aj anonymná.

Systém je určený výhradne na upozorňovanie na prípady podozrenia z hospodárskej kriminality alebo závažného porušenia predpisov v rámci skupiny Würth. Akékoľvek zneužitie tohto systému na iné účely môže byť trestným činom.

Ďakujeme veľmi pekne za vašu podporu!